Normativa de la cessió d’espais

Horaris

 • Els horaris de cessió s’ajustaran als horaris d’obertura de l’equipament (de dilluns a dissabte de 10 a 14 i de 16 a 21h).
 • Cal tenir en compte i concretar els horaris de muntatge i desmuntatge.
 • Si es desitja sol·licitar un espai fora d’aquest horari caldrà fer-se càrrec del cost del servei extraordinari de recepció.
 • Les cessions es fan per fraccions mínimes de 30 minuts.
 • L’espai ha de quedar lliure i recollida a l’hora acordada.

Procediment i reserva

 • Cal omplir totes les dades del full de sol·licitud.
 • La petició d’espai cal que es realitzi amb 15 dies d’antelació per poder gestionar amb cura la reserva. En cas contrari, no es podrà assegurar que la reserva d’espai es pugui efectuar.
 • La reserva de l’espai es considerarà definitiva quan el sol·licitant rebi un correu de confirmació.
 • En el cas de cessió de pagament, cal fer efectiu el pagament abans de la utilització de l’espai.
 • Tindran prioritat les activitats de caràcter sociocultural i popular de Sant Andreu.
 • L’Ateneu vetllarà per la diversitat a l’hora de prioritzar propostes.
 • En cas que es vulgui fer una activitat formativa, en primera instància es vehicularà des de la comissió de Cursos i Tallers per tal de valorar si encaixa en les propostes i, en tot cas, caldrà que la proposta sigui complementària a la bateria de tallers propis de l’Ateneu.
 • Les tarifes de les formacions hauran d’ajustar-se a les de l’Ateneu, així com les quotes reduïdes en els supòsits previstos*.
 • En cas que no es compleixi algun dels requisits esmentats, l’Assemblea Gestora valorarà la seva viabilitat en funció de si la proposta aporta algun valor afegit al projecte de l’Ateneu. En cas que sí, es pactarà un mecanisme de retorn amb l’entitat o persona organitzadora.

* Consultar tarifes i quotes escrivint un correu a [email protected]

Necessitats tècniques

 • El material tècnic necessari s’ha d’especificar en el full de sol·licitud.
 • L’ús de l’equip de so integrat comporta la contractació d’un tècnic de so, o bé el pagament d’una fiança que cobrirà el cost de possibles desperfectes que es puguin ocasionar.

Normes d’ús i recomanacions

 • La clau dels espais no pot sortir mai de l’equipament. Cal retornar-la al taulell de recepció sempre que se’n surti.
 • Cal deixar l’espai tal i com s’ha trobat, parant especial atenció a la distribució del mobiliari. L’entitat sol·licitant és l’encarregada del muntatge i el desmuntatge de l’espai.
 • No es permet enganxar o clavar objectes a les parets, terra i sostre dels espais.
 • Cal fer-se càrrec de la neteja de l’espai sempre que es realitzi algun tipus de refrigeri. L’equipament té disponible material de neteja, així com la contractació del servei a un tercer.
 • L’equipament no es fa responsable del material propietat de les entitats i no disposa d’espais per a l’emmagatzematge de material.
 • L’entitat sol·licitant es compromet a respectar els aforaments autoritzats dels espais.

Medi ambient

 • Cal fer un ús responsable i sostenible de l’enllumenat.
 • Cal fer recollida selectiva dels residus generats. A cada planta es disposa de contenidors per cada tipus de residu.

Torna a Espais Tarifes Sol·licitud

Configuració de cookies


Tanca Més informació